top of page

PIRKIMO   PARDAVIMO  TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS 

 

1.1. Pirkimo  pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises bei pareigas, Prekių bei Paslaugų įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su pirkimu pardavimu Internetinėje parduotuvėje www.tavonorai.com  susijusias nuostatas.

1.2. Internetinė parduotuvė – www.tavonorai.com interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas Prekes ir Paslaugas.

1.3. Pardavėjas – įmonė MB Tavo norai, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kodas 305534712, buveinės adresas Kauno r. sav., Domeikavos k., Neries g. 26B-2.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Taisyklių 2.2. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs Prekių ir/ar Paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Prekė – tai Internetinėje parduotuvėje Pardavėjo siūlomos prekės.

1.6. Paslaugos – tai Internetinėje parduotuvėje Pirkėjui siūlomos paslaugos.

1.7. Nuotolinė sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo pardavimo nuotolinė sutartis, Pardavėjui  ir Pirkėjui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje, ir iki Nuotolinės sutarties sudarymo bei Nuotolinės sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).

1.8. Pirkėjo paskyra – tai Pirkėjo registravimosi Internetinėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis, kurie išvardinti šių Taisyklių 3.2. punkte, ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (Mano paskyra).

1.9. Užsakymo paraiška – yra privaloma Nuotolinės sutarties dalis, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę ir šios Taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

1.10. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Pardavėjui, kuris pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.11. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje Internetinėje parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik Slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.12. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šia Nuotoline sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir išsiųsti Prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą.

2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę visi Pirkėjai, kurie yra:

2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2.2.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų;

2.2.3. juridiniai asmenys;

2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Šių Taisyklių 2.2.2. punkte nurodyti nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą.

2.4.  Internetinės parduotuvės prekybos veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.5. Pirkėjas gali įsigyti siūlomas Prekes bet kuriuo paros metu.

2.6. Kartu su Pirkėjo pateikta Užsakymo paraiška šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Nuotoline sutartimi ir abiem šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

2.7. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti Užsakymo paraišką Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir /ar su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti Prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė Užsakymo paraišką, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su šiomis Taisyklėmis.

 2.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su šiomis  Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujausia šių Taisyklių versija publikuojama adresu www.tavonorai.com . Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas Internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su  šiomis Taisyklėmis.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti Prekių Internetinėje parduotuvėje, gali tai padaryti internetinėje svetainėje www.tavonorai.com .   Pardavėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

3.2. Pirkėjas, užsakydamas Prekę, turi nurodyti Prekių ir/ar Paslaugų užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, tikslų Prekių pristatymo adresą, telefono ryšio numerį; su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, Prekės ir/ar Paslaugos kaina, kiekis, žyma apie užsakymo vykdymo eigą, užsakymo data, Prekės ir/ar Paslaugos pavadinimas, Prekės kodas).

3.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad  jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių ir/ar Paslaugų užsakymui įvykdyti.

3.4.  Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, kad asmens duomenys, nurodyti šių Taisyklių 3.2. punkte, bus tvarkomi veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais.

3.5. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad šių Taisyklių 3.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jis turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu info@tavonorai.com  arba vadovautis šių Taisyklių 14.2. punktu ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

3.6. Pardavėjas, gavęs  Pirkėjo prašymą,   pateiktą  pagal 3.5. punkte  nurodytas sąlygas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą elektroniniu paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba nurodo atsisakymo juos atlikti priežastis.

3.7. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti šių Taisyklių 3.2. punkte asmens duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo Internetinėje parduotuvėje veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros bei administravimo tikslais, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas šių Taisyklių 3.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.8. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų, išvardintų šių Taisyklių 3.2. punkte, tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.8.1. vykdant Prekių užsakymą ar teikiant kitas Paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas;

3.8.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.8.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.9. Pardavėjas, siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės apsipirkimo paslaugos Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų rašoma informacija – Slapukai.

3.10. Pardavėjas, įrašytą informaciją panaudoja Pirkėjo, kaip ankstesnio Interneto parduotuvės lankytojo, atpažinimui; informacijos, apie įdėtas prekes į Pirkėjo Užsakymo paraišką, išsaugojimui; perkant Internetinės parduotuvės lankomumo statistikos rinkimui. Šį sutikimą Pirkėjas bet kada gali atšaukti pakeisdamas savo Naršyklės nustatymus.

3.11. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo asmens duomenis, išvardintus šių Taisyklių 3.2. punkte, Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, ir naudoti tik teisėtais tikslais, kurie numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

4.  PREKIŲ UŽSAKYMAS, PIRKIMO PARDAVIMO TEISINIŲ SANTYKIŲ SUKŪRIMO MOMENTAS

 

4.1. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes Internetinės parduotuvės atitinkamuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus asmens duomenis, nurodytus šių Taisyklių 3.2. punkte.

4.2.  Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą Prekę suformuoja pirkinių krepšelį ir užpildo visus Užsakymo paraiškos žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo pardavimo santykiai ir yra sudaryta Nuotolinė sutartis.

4.3. Jei visi Užsakymo paraiškos žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna  Prekių užsakymo patvirtinimą.

4.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Nuotolinė sutartis  yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Pirkėjas turi galimybę prisijungęs prie Internetinės parduotuvės sistemos matyti savo pirkimo istoriją.

5. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes bei užsisakyti Paslaugas Internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti, kaip tvarkomi jo asmens duomenys, išvardinti šių Taisyklių 3.2. punkte.

5.5. Pirkėjas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų, išvardintų šių Taisyklių 3.2. punkte, naudojimą.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis,  įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Pirkėjas, pateikęs Užsakymo paraišką Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už užsakytas Prekes ir/ar Paslaugas šių Taisyklių 9.3. ir  9.4. punktuose nurodytais terminais, ir priimti jas šių Taisyklių, ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

6.3. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Interneto parduotuve.

6.4. Pirkėjas registruodamasis Internetinėje parduotuvėje yra atsakingas už Pirkėjo paskyros  formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, asmens duomenų, išvardintų šių Taisyklių 3.2. punkte nuolatinį tikslinimą jiems pasikeitus.

6.5. Jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, nepatikslintus, neišsamius  asmens duomenis, išvardintus šių Taisyklių 3.2. punkte, Pardavėjas jokiu būdu nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Užsakymo formos duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims.

6.7. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis arba jie tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną apie tai informuoti Pardavėją elektroniniu paštu info@tavonorai.lt  arba vadovaujantis šių Taisyklių 14.2. punktu.

6.8. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo  prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

6.9. Pirkėjas įsipareigoja Internetinėje parduotuvėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Pirkėjo paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo duomenys prie Internetinės parduotuvės tapo žinomi tretiesiems asmenims, prieš tai informavus Pardavėją, kaip nurodyta šių Taisyklių 6.7. punkte.

6.10. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims ir Pirkėjas pagal šių Taisyklių 6.7. punktą informavo Pardavėją,  Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir sukuria naują Pirkėjo paskyrą.

 

7. PARDAVĖJO TEISĖS.

7.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.

7.2. Pardavėjas turi teisę keisti Prekių ir/ar Paslaugų, teikiamų Internetinėje parduotuvėje teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti, apmokestinti Prekių ir/ar Paslaugų ar jų dalies teikimą.

7.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

7.4.  Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia šių Taisyklių 6 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo paskyros  registraciją.

7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas neįvykdo mokėjimo per 2 (dvi) darbo dienas arba  kaip nurodyta šių Taisyklių 9.3. ir 9.4.  punktuose.

7.6. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

7.7. Užsakymo atsisakymo atveju (ne dėl Pardavėjo kaltės), Pardavėjas pasilieka pilną teisę negrąžinti Pirkėjui avansinio apmokėjimo įmokos.

8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI.

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje ir susikurti Pirkėjo paskyrą; sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį ir pateikti Užsakymo paraišką; apmokėti Užsakymo paraišką; gauti Prekes ir/ar Paslaugas).

8.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų Prekių pristatymą jo nurodytu adresu pagal šių Taisyklių  11 punktą.

8.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką Prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti Prekės analogą grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių nepateikimą.

8.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

8.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

8.5.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas, kai moka pavedimu arba kaip nurodyta šių Taisyklių 9.3. ir 9.4. punktuose.

8.6. Perkant Prekes išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

8.7. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas Prekes Pirkėjo nurodytu adresu šių Taisyklių 11 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR  TERMINAI

9.1. Visos Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais ir Prekės kaina yra ir galioja tokia, kokia buvo nustatyta pirkimo metu.

9.2. Pirkėjui pateikus Užsakymo paraišką Pardavėjas el. paštu siunčia užsakymo patvirtinimą su nuoroda į išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

9.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už Prekes vienu iš šių būdų:

9.3.1. naudojantis elektronine bankininkyste – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema;

9.3.2. bankiniu pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą Pardavėjui, pagal Pardavėjo Pirkėjui pateiktą sąskaitą faktūrą, per sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą.

 9.4. Pirkėjas sumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas, kai mokama pavedimu. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį.

9.5. Pardavėjas pradeda ruošti užsakymą tik gavęs iš Pirkėjo apmokėjimą už Prekes pagal šių Taisyklių 9.3. ir  9.4.  punktus.

9.6. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 1 – 3 darbo dienas nuo apmokėjimo patvirtinimo.

9.7. Pirkėjas sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir Prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki Prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius bei kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9.8. Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetu sudarytos Prekių Nuotolinės  sutarties nevėliau kaip per 14 dienų nuo Prekių pristatymo laiko informavus Pardavėją elektroniniu paštu info@tavonorai.com  arba telefonu +370 653 53555, arba vadovaujantis šių Taisyklių 14.2. punktu. Jeigu Prekės yra nekokybiškos Pirkėjas privalo pateikti nekokybiškos Prekės nuotraukas. Už kokybiškas prekes Pirkėjui grąžinama visa suma, įskaitant Prekės pristatymo išlaidas.

9.9. Internetinėje parduotuvėje Prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus Prekių atsiėmimo laiką ir vietą. Visas kokybiškų Prekių grąžinimo ar keitimo išlaidas apmoka Pirkėjas.  

9.10. Pinigai už grąžintas Prekes į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios apmokėta už Prekes, bus pervesti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos. Tuo atveju, jeigu grąžinamos ar keičiamos kokybiškos ir užsakymą atitinkančios Prekės, pristatymo mokestis nėra grąžinamas ar kompensuojamas.

9.11. Šių Taisyklių 9.8. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir buvo grąžinama tik originalioje pakuotėje.

9.12. Tuo atveju, kai bent viena iš esančių Prekių neatitinka šių Taisyklių 9.11. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

10. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS

10.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pvz., Prekių kainos sumažinimus, Prekių ir/ar Paslaugų rinkinių formavimus ir kt.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinėje parduotuvėje.

 

11. PREKIŲ PRISTATYMAS

11.1. Pardavėjas Prekes pristato  Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, kurie yra nurodyti Internetinėje parduotuvėje. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą.

11.2. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

11.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 11.4. Pardavėjas ar jo įgaliotas Pardavėjo partneris Prekes pristato Pirkėjui vadovaujantis šių Taisyklių 11.1., 11.2., 11.3. punktais.

11.5. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą pagal  šių Taisyklių 3.2. punktą.

11.6. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją elektroniniu paštu info@tavonorai.lt  arba telefonu +370 653 53555, arba vadovaujantis šių Taisyklių 14.2. punktu. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekių nepristatymu.

11.7. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Visais atvejais Prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip Prekės nebus perduotos.

11.8. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių pagal šių Taisyklių  11.5., 11.6. ir 11.7.  punktus, tokiu atveju reikia iš naujo derinti su Pardavėju papildomą Prekių pristatymo laiką ir sąlygas.

11.9. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu Pardavėjo partneriu patikrinti Prekes bei pasirašyti Prekių perdavimo priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius Prekės perdavimo priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės,  atitinka Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

11.10. Pastebėjęs Prekės pažeidimą, Prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas Prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti Prekės perdavimo priėmimo dokumente. Pirkėjui priėmus Prekes ir pasirašius Prekės perdavimo priėmimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad perduota Prekė yra be defektų originalioje pakuotėje, Prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Nuotolinės sutarties sąlygas.

12. PREKIŲ GARANTIJA, GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis.

12.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis ir dovanas, įsigytas kartu su Preke. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas. 

12.3. Grąžinimo garantija netaikoma matuojamoms prekėms, kurios buvo nukirptos, pasvertos, išpjautos ar paruoštos pagal Pirkėjo pageidavimą (tokias prekes galima grąžinti tik jeigu yra pilna pakuotė, rulonas).

12.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio (įrenginio) ypatybių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti Prekės aprašymą. 

12,5. Jeigu Prekės grąžinimas Pardavėjui vyksta ne dėl Prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, papildomai atlikti darbai) pinigai Pirkėjui negrąžinami.

12.6. Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

12.7. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

12.8. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį. 

12.9. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

12.10. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:      

12.10.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810)

12.10.2. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

12.10.3. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

12.11. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma;

12.12. Prekėms taikoma 2 m. teisinė kokybės garantija. Norėdamas ja pasinaudoti Pirkėjas turi raštu kreiptis į pardavėją ir pateikti prekės įsigijimo dokumentus. Pirkėjui įsigijus nekokybišką prekę taikomos Civiliniame kodekse nustatytos taisyklės: Pirkėjo prašymu Pardavėjas prekę pakeičia kokybiška preke arba prekę suremontuoja. Jei tai nemanoma, pirkėjas turi teisę reikalauti sumažinti prekės kainą arba nutraukti nuotolinę sutartį ir grąžinti pinigus. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutartį, jeigu prekės trūkumas yra nedidelis.

12.13. Prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://ec.europa.eu/odr/.

12.14. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas  ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėja prašymą ir pateikia išsamų  atsakymą. Jei šis atsakymas Pirkėjo netenkina, jis turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius,  www.vvtat.lt) arba į teismą.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas atsako už Pirkėjo paskyroje bei Užsakymo paraiškoje pateiktų asmens duomenų, nurodytų šių Taisyklių 3.2. punkte, teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl  pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

13.2. Jeigu Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, nurodytus šių Taisyklių 3.2. punkte, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine parduotuve.

13.4. Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo  prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

13.5. Jei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų internetinius tinklapius, tai Pardavėjas neatsako už juose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir tiems tretiesiems asmenims neatstovauja. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13.6. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip.

 

14. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo paskyroje ir Užsakymo paraiškoje registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page